మీకు బ్యాంకు ఖాతా ఉందా.! ఇప్పుడే కేంద్రం నుండి వచ్చిన పిడుగులాంటి వార్త ...