మరో నూతన పథకం 75,000 సంవత్సరానికి ఎలా అప్లై చేయాలి..! షాక్ లో ప్రజలు #Ja...