మరో పథకం 50,000/- కుటుంబంలో ప్రతి ఒకరికి వస్తుంది ..! సంతోషంలో AP ప్రజలు...