వై.యెస్.ఆర్ నూతన పధకం నేరుగా ఖాతాలో 67,500 రూ..కావాలి అంటే ఇలా చేయాలి అం...