ఇప్పుడే తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి వచ్చిన పెద్ద న్యూస్.! సంచలన ప్రకటన షాక్ ...