జూలై 1 నుండి LPG గ్యాస్ ధర 500రూ..గ్యాస్ వాడే ప్రతి ఒక్కరు తప్పక చూడాల్స...