మీకు గ్యాస్ సిలిండర్ ,రేషన్ కార్డు ఉందా.! అయితే మీకు వెంటనే 70,000 వస్తు...