అందరికి వస్తుంది 50kg బియ్యం గోధుమ చక్కెర గెలిచిన తరువాత ప్రభుత్వం నుండి...