రేపు సాయంత్రం 4 గంటల నుండి ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాకి 70,000 వస్తాయి..వెంటనే వె...