జగన్ ముఖ్యమంత్రి కాకుండా కోర్టు షాక్ | ఆందోళనలో విజయమ్మ షర్మిల వైసీపీ నే...