పెద్ద శుభవార్త ఎలక్షన్ ముందే అందరి ఖాతాలోకి 20000₹ మీ ఖాతాలో వచ్చిందా లే...