తన కూతురికి 10th క్లాస్ లో వచ్చిన మార్కులు చూసి శేఖర్ మాస్టర్ ఏం చేసాడో ...