తీవ్ర రూపం దాల్చిన ఫణి తుఫాను 10 కోట్ల మంది ప్రాణాలకు గండం.ఈ ప్రాంతాలు మ...