ఆదార్ కార్డ్ రేషన్ ఉన్నవారికి Bank ఖాతాలోకి ₹ 5 లక్షలు వస్తుంది| PM Modi...