ఎలెక్షన్ ముందే పెద్ద శుభవార్త బ్యాంక్ లో ఖాతా ఉంటే 6 ,000 || SHREYAS P...