పెద్ద శుభవార్త ఎలక్షన్ ముందే అందరి ఖాతాలోకి ₹500000 మీ ఖాతాలో వచ్చిందా ల...