దయచేసి అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన కి ఓటు వేసి గెలిపించండి యాంకర్ సుమ చూడండ...