మిరాజ్ 2000ను భారత్ ఆర్మీ ఎంచుకోవడానికి కారణం ఇదే.!| Mirage 2000 | India...