ఇప్పుడే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన పెద్ద న్యూస్..! సంచలన ప్రకటన షాక్ లో ప్...