ఈ టాయిలెట్ కి వెళ్ళందుకు జనాలు క్యూ కడుతున్నారు....ఇంతకీ కారణం తెలిస్తే ...