ఉద్యోగులకి కేంద్రం నుండి శుభవార్త .!ఇప్పుడే కేంద్రం నుండి వచ్చిన న్యూస్...