మీరు 2 సిమ్స్ కార్డ్స్ వాడుతున్నారా..! అయితే 45 రోజులో రద్దు ,కేంద్రం ను...