మీకు గ్యాస్ సిలిండర్ ఉందా 1 జనవరి 2019 నుండి దేశం లో కొత్త రూల్ .!ఇది చూ...