సింగర్ మనో గురించి మీకు ఈ విషయాలు తెలుసా అతని ఇద్దరు కొడుకులు కూతురు అంత...