పాపం..గుర్తు పట్టకుండా మారిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్ ప్రేమ పరిస్థితి తెలిస్త...