మీకు ఊరిలో పొలం ఉన్నవాళ్లకి శుభవార్త.కేంద్రం నుండి సూపర్ స్కీం చూడకపోతే ...