అయ్యో ఘోరం! యాంకర్ రష్మీకి అరుదైన వ్యాధి సోకింది బయటపడ్డ నిజం కన్నీటిలో ...