సినిమాల్లో అవకాశాలు లేక అమెరికా వెళ్లి మరి పని మనిషిగా మారిన తెలుగు లేడీ...