తప్పతాగి ప్రమాదం చేసుకున్నాడు బంగారు భవిష్యత్తు పోగొట్టుకున్నాడు ఇతని కూ...