18 నుండి 40 పేద ప్రజలకి కేంద్రం నుంచి మరో సూపర్ పధకం రూ 210 కడితే నెలకి ...