స్టార్ హీరో స్థాయి నుండి కమీడియన్ గా మారి తాగుడుకి బానిస అయ్యి ఒక్క చాన్...