మీకు పుట్టబోయేది అబ్బాయా ? అమ్మాయా ? ఇలా కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవచ్చు.. పైసా...