అదృష్టం అంటే ఇదే చేపల కోసం వల వేస్తే 670 కోట్లు దొరికాయి | Fisherman Fou...