అసలు 500 , 2000 నోట్లు ఎక్కడ ముద్రిస్తారో తెలిస్తే మీరు కంగుతింటారు| Whe...