మీ దగ్గర కూడా 2 రూపాయల బిళ్ళలు ఉన్నాయా అయితే ఈ వీడియో చూడండి...లేదంటే చా...