రాజన్నసినిమాలో చేసిన ఈపాపని ఇప్పుడుచూస్తేమతిపోవాల్సిందే| Child Artist Ba...