అసలు వీలునామా వ్రాయకుండా చనిపోతే ఆస్థి ఎవరికీ చెందుతుంది..? | ఆస్థి పస్త...