ఆడది అని చులకన చేసిన వారికీ నేడు లక్షలు సంపాదిస్తూ అందరికి షాక్ ఇచ్చినమహ...