చెప్పులో ఏముందో చూసి ఒక్కసారిగా వణికిపోయిన గ్రామస్థులు ఏముందో చూడండి...|...