కడుపు నొప్పి అని హాస్పిటల్ కి వెళ్తే కడుపులో ఏమున్నాయో చూసి కంగుతిన్న డా...