ఇక్కడ ఒక్కో అమ్మాయికి ఏకంగా 5 గురు భర్తలు.మరి వీరు సంస్సారం ఎలా చేస్తారో...