ఈ గుడిలో తెల్లవారుజాము 4 గంటలకు ఏం అద్భుతం జరుగుతుందో తెలిస్తే నివ్వెరపో...