25 ఏళ్ల గుడిసె లోపలికి వెళ్లి తలుపు తెరిచారు..లోపల ఏముందో చూసి ఒకసారి కం...