ఇక Tez Phonepe UPI లో ట్రాన్సక్షన్ చేస్తే ఛార్జెస్ కట్టాలి | Bank Charge...