అక్కడ వర్షం పడితే చాలు వజ్రాలు దొరుకుతాయి అది ఎక్కడో తెలుసా? || Diamond...