చిల్లర డబ్బులతో BMW కారు కొనడానికి షోరుంకి వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింద...