జూలై 27న గురుపౌర్ణమి, చంద్రగ్రహణం ఒకే రోజు బాబాని ఇలా పూజిస్తే మీ దశ తిర...