అప్పట్లో నోట్ల రద్దు ఇపుడు మరో షాక్ 1 జూలై 2018 నుండి ప్రతి బ్యాంకు లో క...