జగన్ గంట శ్రీనివాస్ రావు ఇచ్చిన షాక్ లో చంద్రబాబు టీడీపీ పార్టీ || Ganta...