ఒక్కపుడు చిరంజీవి,పవన్ కళ్యాణ్,మహేష్ నటించిన ఆ హీరోయిన్ పరిస్థితి తెలిస్...